Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Studio Yarah en de klant waarop Studio Yarah deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Studio Yarah melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Studio Yarah het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Bij annulering vervalt altijd de aanbetaling ook bij een tijdige afmelding. Wij bieden de optie om deze afspraak éénmalig te verschuiven naar een andere beschikbare datum.

3. Persoonsgegevens & privacy
De klant voorziet Studio Yarah vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Studio Yarah aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Studio Yarah neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. Studio Yarah behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Studio Yarah zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

4. Geheimhouding
Studio Yarah is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Studio Yarah verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Aansprakelijkheid
Studio Yarah is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studio yarah is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.Studio Yarah is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

6. Behoorlijk gedrag
De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Studio Yarah het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

7. Beeldmateriaal
Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant